osp kramskstrazpop

Statut

STATUT

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

§1

1.      Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku gmina Kramsk, zwana dalej "OSP" działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 20 poz.104 z 1989r. - ze zmianą Dz.U.Nr 14 poz. 86 z 1990r./ oraz ustawą z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U.Nr 81 poz. 351/ - oraz niniejszego statutu.

2.      OSP - posiada osobowość prawną. 

§2

1.      Siedzibą OSP jest Dom Strażaka Kramsk

2.      OSP działa na terenie gminy Kramsk 

§3

1.      OSP przystępuje do stowarzyszenia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zwanego dalej "związkiem" akceptując jego statut.

2.      Postanowienia statutu Związku, oraz uchwały jego władz, są dla OSP wiążące.

3.      OSP i Związek są jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej. 

§4

OSP może mieć sztandar, oraz używać pieczęci, godła strażackiego, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Związek.

 §5

1.      Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej członków, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2.      Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ II

Zadania, cele i sposoby ich realizacji 

§6

Zadaniem OSP jest:

1)      Prowadzenie działań ratowniczych określonych w § 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych.

2)      Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

3)      Współudział w działaniach zapobiegawczych organizowanych przez samorządy terytorialne.

4)      Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

5)      Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

6)      Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

7)      Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 

§7

Zadania i cele wymienione w §6 OSP realizuje przez:

1)      Organizowanie spośród członków OSP posiadających odpowiednie warunki zdrowotne i przeszkolenie pododdziałów ratowniczych niezbędnych do obsługi posiadanego sprzętu ratowniczego.

2)      Prowadzenie szkolenia pożarniczego przez OSP własnych członków i miejscowej ludności oraz udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

3)      Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

4)      Organizowanie zespołów kulturalno-wychowawczych /orkiestry, teatru amatorskiego, chóru, sekcji sportowej/.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki 

§8

1.      Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, gotowi czynnie i w sposób zorganizowany uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

2.      Małoletni w wieku 16-18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego - na warunkach ustalonych w art. 3ust. 2 i 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach. 

§9

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji i złożeniu przyrzeczenia. 

§10

Członkowie OSP dzielą się na:

1)      czynnych

2)      wspierających

3)      honorowych 

§11

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złoży przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej, być zdyscyplinowanym członkiem OSP, dbałbym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej" 

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności; ma prawo korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP. 

§13

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

§14

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1)      wybierać i być wybierani do władz OSP

2)      uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu

3)      wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP

4)      korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

5)      używać munduru i odznak 

§15

Do obowiązków członka czynnego należy:

1)      aktywnie uczestniczyć w działalności OSP

2)      przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz OSP

3)      brać udział w szkoleniu fachowym

4)      dbać o mienie OSP

5)      regularnie opłacać składki członkowskie

6)      w przypadku powołania pododdziału o którym mowa w §7.1 uczestniczyć w okresowych bezpłatnych badaniach lekarskich na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami. 

§16

Członkowstwo ustaje na skutek:

1)      Dobrowolnego wystąpienia z OSP

2)      Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia dziłalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu

3)      Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej roku

4)      Likwidacji OSP

5)      Śmierci

6)      Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym 

§17

1.      Wykluczenie z członkowstwa następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 13 i 14 Statutu.

2.      Podjęta decyzja o wykluczeniu z członkowstwa przez walne zebranie jest ostateczna. 

§18

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące własnością OSP. 

§19

1.      Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz w miejscowościach będących siedzibą OSP.

Utworzenie drużyny następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły względnie z samorządem mieszkańców.

2.      Młodzieżowa drużyna pożarnicza wchodzi w skład OSP i realizuje postanowienia niniejszego statutu. 

§20

Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określone są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia OSP 

§21

Władzami OSP są:

1)      Walne zebranie

2)      Zarząd

3)      Komisja rewizyjna 

§22

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5-ciu lat, a w przypadku przynależności do Związku OSP - delegatów na Zjazd gminy.

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uchwały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

§23

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.

2.      Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP.

3.      Ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej.

4.      Podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.      Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

6.      Podejmowanie uchwał o przyjęciu i zmianach statutu oraz rozwiązaniu OSP.

7.      Podjęcie uchwały o przystąpieniu /lub wystąpieniu/ do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

8.      Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu środków nietrwałych.

9.      Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisu i darowizn. 

§24

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów. 

§25

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok. 

§26

Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

§27

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych.

Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów.

W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

§28

Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

Zmiany w składzie zarządu następują na walnym zebraniu. 

§29

Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania. 

§30

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na żądanie komisji rewizyjnej OSP

3)      na żądanie 1/2 liczby członków OSP

4)      na żądanie Związku OSP w przypadku przystąpienie do niego. 

§31

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania. 

§32

Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz przyjęcia zmiany statutu, rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

§33

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad.

Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

ZARZĄD 

§34

Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarzy i skarbnika a także może wybrać gospodarza i kronikarza.

W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępcy, którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP. 

§35

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.

Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

§36

Do zadań zarządu należy:

1)      Reprezentowanie interesów OSP

2)      Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania

3)      Zwoływanie walnego zebrania

4)      Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru

5)      Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu

6)      Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych

7)      Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu

8)      Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością

9)      Przyjmowanie i skreślenie z listy członków OSP

10)   Przyznawanie wyróżniającym się członkom  dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak

11)  Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych

12)  Dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań

13)  Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP

14)  Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania. 

§37

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz, kieruje całokształtem prac zarządu. 

§38

Posiedzenia zarządu odbywają się wg potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. 

§39

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

§40

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik. 

§41

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1)      Wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań opercyjno-technicznych

2)      Organizowanie i prowadzenie szkolenia  pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności

3)      Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP

4)      Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą

5)      Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych

6)      Przygotowanie OSP do udziału w obronie cywilnej

7)      Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji

8)      Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki 

§42

Za wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1)      pochwałę ustną

2)      pochwałę w rozkazie naczelnika straży

3)      wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki 

§43

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)      upomnienie ustne

2)      naganę w rozkazie naczelnika straży

3)      wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP

KOMISJA REWIZYJNA 

§44

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1)      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacaniem składek członkowskich

2)      składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP

3)      wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi 

§45

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego 

§46

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP 

§47

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)      składek członkowskich

2)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów

3)      dochodów z majątku oraz imprez

4)      fundacji na rzecz pomocy OSP i ofiarności publicznej

5)      wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów 

§48

OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§49

1.      Sprzęt pożarniczy będący w posiadaniu OSP może być wykorzystywany tylko do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2.      OSP nie może oddawać pod zastaw  ani zbywać sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych, stanowiącego jej własność.

3.      W uzasadnionych przypadkach właściwy organ gminy w porozumieniu z Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zbycie zbędnego sprzętu o którym mowa w punkcie 2.

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP 

§50

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

§51

Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

§52

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. 

§53

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy. 

§54 

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność samorządu terytorialnego. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością OSP przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego, który w porozumieniu z Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej przeznacza go na cele ochrony przeciwpożarowej.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/obslugawrob/ospkramsk.pl/public_html/templates/gk_magazine/html/com_k2/templates/default/item.php on line 136
Więcej w tej kategorii: « Wyposażenie Historia »