osp kramskstrazpop

Nieprzypisane

Nieprzypisane

 • Czytany: 4733 razy

Przekaż swój 1% podatku na naszą jednostkę !!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

  Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

    Początek nowego roku to czas rozliczania podatków za rok poprzedni. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP  poprzez odpis na naszą rzecz 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

   Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki, głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

    Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki którym będziemy mogli realizować cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również wszystkich tych, których działania skierowane są do naszych darczyńców.

   Do propagowania kampanii zachęcamy głównie strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania swoich jednostek.

Przypomnijmy

 • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
 • 1% jest wskazaniem, że Urząd Skarbowy 1% podatku przekaże Związkowi OSP RP, a 99% podatku przekaże do budżetu państwa.
 • 1% nie zwiększy Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
 • 1% podatku, który i tak płacisz, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
 • Jeśli nie wskażesz swojej jednostki, Twój 1% trafi do budżetu.
 • Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie.

Nasza kampania potrzebuje niewiele

    Tylko trochę chęci i czasu oraz umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania go o możliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

    Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w danym roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

 1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.
  UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
 2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np.  OSP Kramsk, 62-511 Kramsk.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca bieżącego roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu bieżącego roku zbiorczą informację o:

 1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,
 3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,
  - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

Jak wypełnić wniosek ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:
podatek
Czytaj dalej...
 • Czytany: 1268 razy

Statut

STATUT

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

§1

1.      Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku gmina Kramsk, zwana dalej "OSP" działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 20 poz.104 z 1989r. - ze zmianą Dz.U.Nr 14 poz. 86 z 1990r./ oraz ustawą z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U.Nr 81 poz. 351/ - oraz niniejszego statutu.

2.      OSP - posiada osobowość prawną. 

§2

1.      Siedzibą OSP jest Dom Strażaka Kramsk

2.      OSP działa na terenie gminy Kramsk 

§3

1.      OSP przystępuje do stowarzyszenia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zwanego dalej "związkiem" akceptując jego statut.

2.      Postanowienia statutu Związku, oraz uchwały jego władz, są dla OSP wiążące.

3.      OSP i Związek są jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej. 

§4

OSP może mieć sztandar, oraz używać pieczęci, godła strażackiego, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Związek.

 §5

1.      Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej członków, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

2.      Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ II

Zadania, cele i sposoby ich realizacji 

§6

Zadaniem OSP jest:

1)      Prowadzenie działań ratowniczych określonych w § 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych.

2)      Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

3)      Współudział w działaniach zapobiegawczych organizowanych przez samorządy terytorialne.

4)      Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

5)      Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

6)      Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

7)      Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 

§7

Zadania i cele wymienione w §6 OSP realizuje przez:

1)      Organizowanie spośród członków OSP posiadających odpowiednie warunki zdrowotne i przeszkolenie pododdziałów ratowniczych niezbędnych do obsługi posiadanego sprzętu ratowniczego.

2)      Prowadzenie szkolenia pożarniczego przez OSP własnych członków i miejscowej ludności oraz udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

3)      Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

4)      Organizowanie zespołów kulturalno-wychowawczych /orkiestry, teatru amatorskiego, chóru, sekcji sportowej/.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki 

§8

1.      Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, gotowi czynnie i w sposób zorganizowany uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

2.      Małoletni w wieku 16-18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego - na warunkach ustalonych w art. 3ust. 2 i 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach. 

§9

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji i złożeniu przyrzeczenia. 

§10

Członkowie OSP dzielą się na:

1)      czynnych

2)      wspierających

3)      honorowych 

§11

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złoży przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej, być zdyscyplinowanym członkiem OSP, dbałbym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej" 

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności; ma prawo korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP. 

§13

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

§14

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1)      wybierać i być wybierani do władz OSP

2)      uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu

3)      wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP

4)      korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

5)      używać munduru i odznak 

§15

Do obowiązków członka czynnego należy:

1)      aktywnie uczestniczyć w działalności OSP

2)      przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz OSP

3)      brać udział w szkoleniu fachowym

4)      dbać o mienie OSP

5)      regularnie opłacać składki członkowskie

6)      w przypadku powołania pododdziału o którym mowa w §7.1 uczestniczyć w okresowych bezpłatnych badaniach lekarskich na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami. 

§16

Członkowstwo ustaje na skutek:

1)      Dobrowolnego wystąpienia z OSP

2)      Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia dziłalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu

3)      Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres powyżej roku

4)      Likwidacji OSP

5)      Śmierci

6)      Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym 

§17

1.      Wykluczenie z członkowstwa następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 13 i 14 Statutu.

2.      Podjęta decyzja o wykluczeniu z członkowstwa przez walne zebranie jest ostateczna. 

§18

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące własnością OSP. 

§19

1.      Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz w miejscowościach będących siedzibą OSP.

Utworzenie drużyny następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły względnie z samorządem mieszkańców.

2.      Młodzieżowa drużyna pożarnicza wchodzi w skład OSP i realizuje postanowienia niniejszego statutu. 

§20

Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określone są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia OSP 

§21

Władzami OSP są:

1)      Walne zebranie

2)      Zarząd

3)      Komisja rewizyjna 

§22

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5-ciu lat, a w przypadku przynależności do Związku OSP - delegatów na Zjazd gminy.

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uchwały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

§23

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.

2.      Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP.

3.      Ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej.

4.      Podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.      Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

6.      Podejmowanie uchwał o przyjęciu i zmianach statutu oraz rozwiązaniu OSP.

7.      Podjęcie uchwały o przystąpieniu /lub wystąpieniu/ do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

8.      Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu środków nietrwałych.

9.      Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisu i darowizn. 

§24

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów. 

§25

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok. 

§26

Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

§27

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych.

Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów.

W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

§28

Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.

Zmiany w składzie zarządu następują na walnym zebraniu. 

§29

Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania. 

§30

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na żądanie komisji rewizyjnej OSP

3)      na żądanie 1/2 liczby członków OSP

4)      na żądanie Związku OSP w przypadku przystąpienie do niego. 

§31

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania. 

§32

Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz przyjęcia zmiany statutu, rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

§33

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad.

Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

ZARZĄD 

§34

Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarzy i skarbnika a także może wybrać gospodarza i kronikarza.

W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępcy, którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP. 

§35

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.

Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

§36

Do zadań zarządu należy:

1)      Reprezentowanie interesów OSP

2)      Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania

3)      Zwoływanie walnego zebrania

4)      Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru

5)      Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu

6)      Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych

7)      Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu

8)      Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością

9)      Przyjmowanie i skreślenie z listy członków OSP

10)   Przyznawanie wyróżniającym się członkom  dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak

11)  Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych

12)  Dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań

13)  Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP

14)  Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania. 

§37

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz, kieruje całokształtem prac zarządu. 

§38

Posiedzenia zarządu odbywają się wg potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. 

§39

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

§40

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik. 

§41

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1)      Wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań opercyjno-technicznych

2)      Organizowanie i prowadzenie szkolenia  pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności

3)      Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP

4)      Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą

5)      Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych

6)      Przygotowanie OSP do udziału w obronie cywilnej

7)      Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji

8)      Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki 

§42

Za wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1)      pochwałę ustną

2)      pochwałę w rozkazie naczelnika straży

3)      wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki 

§43

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)      upomnienie ustne

2)      naganę w rozkazie naczelnika straży

3)      wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP

KOMISJA REWIZYJNA 

§44

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1)      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacaniem składek członkowskich

2)      składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP

3)      wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi 

§45

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego 

§46

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP 

§47

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)      składek członkowskich

2)      dotacji, darowizn, spadków i zapisów

3)      dochodów z majątku oraz imprez

4)      fundacji na rzecz pomocy OSP i ofiarności publicznej

5)      wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów 

§48

OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§49

1.      Sprzęt pożarniczy będący w posiadaniu OSP może być wykorzystywany tylko do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2.      OSP nie może oddawać pod zastaw  ani zbywać sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych, stanowiącego jej własność.

3.      W uzasadnionych przypadkach właściwy organ gminy w porozumieniu z Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zbycie zbędnego sprzętu o którym mowa w punkcie 2.

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP 

§50

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

§51

Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

§52

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. 

§53

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.

W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy. 

§54 

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność samorządu terytorialnego. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością OSP przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego, który w porozumieniu z Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej przeznacza go na cele ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj dalej...
 • Czytany: 1538 razy

Historia

(W trakcie uzupełniania)

Historia OSP Kramsk  

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH DRUHÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ W ZARZĄDZIE I NIE TYLKO: 

1370

 

1886-1898 r.- Prezes - Milbrant z Nowego Czarkowa . Naczelnik- Makowski Julian z Kramska.      
            

Pierwsze mundury z płótna,sprzęt pożarniczy własny (łopaty,wiadra,widły). Zbiórki w domach prywatnych.       

 

1899-1911 r.- Prezes – Sztuba z Kramska . Naczelnik- Jankowski Julian z Kramska. Członkowie- Krysztofik z Dębicza , Szady Tadeusz , Bąk Andrzej z Kramska , Maciaszek Aleksander z Kramsk Pola. Kubsik Walenty – Stukol , Wróbel Antoni . Zakup sikawki ręcznej ,bosaków , haków , siekier , wiader.

1912-1917 r.- Prezes – Sztuba z Kramska . Naczelnicy- Jankowski Julian , Woziński , Krysztofik z Dębicza Majkowski , Rusin , Wróbel Józef , Dankowski Józef , Kozłowski , Szady Tadeusz , Bąk Andrzej , Paradziński    Władysław. Zakup  drugiej  sikawki . Bąk A.,Szady T.,Krysztofik zakupili działkę od p. Jankowskiego Juliana za pieniądze O.S.P.,gdyż nie można było sporządzić aktu prawnego na organizację i rozpoczęto budowę Strażnicy o wym.15x9m.            

1914 r. oddanie do użytku Strażnicy . Zaczęto organizować przedstawienia i zabawy . Przeniesiono sprzęt p-poż .

1915 r. zakupiono drewniany beczkowóz . 1916 r. kupno wozu konnego .

1917 r. powstanie Orkiestry Dętej – Kapelmistrz- Kolasiński Wacław (miejscowy organista ). Inicjatorami byli miejscowi muzykanci którzy rzucili hasło mieszkańcom - rzuć palenie a za zaoszczędzone pieniądze kupimy instrumenty-akcja powiodła się a efekty słychać do dnia dzisiejszego .

1918-1925 r. brak danych personalnych-

13711920 – 1930 r. Naczelnikiem zostaje Miastkowski Franciszek . Do działaczy dołączyli Bąk Józef i Henclewski Feliks- był on „kierowcą wraz z własnym pojazdem” , gdy syrena zawyła Jego konie po zaprzęgu ruszały pod  Remizę .

1923 r. pierwszy oficjalny występ Orkiestry Dętej – eliminacje powiatowe w Koninie.

1924 r. 1-sza nagroda Orkiestry – Warszawa – lira – jest  obecnie w Izbie Pamięci .

1926 r. Poznań ogólnopolskie eliminacje Orkiestr Dętych przy O.S.P. - pierwsza nagroda pieniężna . Ufundowanie sztandaru przez Szczęsnego Józefa (brat przyrodni Rusina Stanisława/młynarza/) , który przyjechał z Ameryki . W tym czasie adiutantami Naczelnika byli : Rusin Stanisław , Dankowski Julian , Rusin Leon , Dankowski Władysław .

13571926-1932 r.- Prezes ks. Mańkiewicz Józef .

1928 r.- Łódż – eliminacje wojewódzkie(Kramsk jest w woj.łódzkim) Orkiestra „wygrała” pierwsze miejsce – srebrną trąbkę (w rękach prywatnych).

1930 r. dołączyli Sagański Józef i Rusin Stanisław (młynarz).

 

Do 1937 r. brak danych .

1938-      r. - Prezes - Miastkowski Franciszek . Naczelnik - Rusin Stanisław.

06.10.1938 r. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę części Remizy od strony wschodniej . Projektant i wykonawca Wieczorek Czesław .

1941- 1944 r.- Prezes – Szewczykowski Stanisław - otrzymano motorówkę .

1945- 1947 r.- Prezes – Wieczorek Leonard . Naczelnik – Rusin Stanisław .

13601948- 1952 r.- Prezes – ks. Nowak Jan . Naczelnik – Bąk Józef . 20.06.1948 r.-poświęcenie sztandaru(drugi).

1948 r.-zakup samochodu „Rensul”.Borkowski Stanisław – Sekretarz , Kozłowski Eugeniusz – Skarbnik , Grenda Eugenia – Kom. Rewizyjna .

 

 

 

13591952- 1953 r.- Prezes – Rusin Stanisław/młynarz/. Naczelnik- Bąk Józef , Michalak Franciszek , z-ca – Stefaniak  Kazimierz , Adamczyk Leopold , Sekretarz- Rymarowicz Stanisław , Członkowie – Kozłowski Zdzisław , Tylkowski Bolesław ,Marszałkiewicz Władysław , Adamczyk Kazimierz , Kozłowska Helena , Lupa Stanisław/nauczyciel/ Nowaczyk Ignacy , Walczak Henryk . Kierowca - Walczak Henryk . 1953 -1959r. Naczelnik – Wojciechowski Wincenty .Rozpoczęto dyskusję na temat remontu i budowy patrolówki .

 

 

13611954- 1956 r.- Prezes – Michalak Franciszek . Skarbnik – Leśniewski Czesław , Sekretarz – Tylkowski Zdzisław ,udzielają się: Tylkowski Bolesław . Kom.Rewizyjna: Dederko Henryk ,Lupa Stanisław , Szat Mieczysław , Sagański Zenon – Sekretarz .

24.10.1954 r. otrzymano sam. bojowy „Chevrolet”. Wykopano obok Remizy zbiornik p-poż. uszczelniony gliną . 

1957- 1958 r.- Prezes – Michalak Franciszek , V-ce Lupa Stanisław , Sekretarz – Sagański Zenon , Skarbnik – Leśniewski Czesław , Gospodarz – Sagański Józef. Gębka(Maciaszek) Zofia – Przew.Kom.Rew. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę garażu, remont sali .

1959- 1962 r.- Prezes – Szewczykowski  Stanisław . Naczelnik – Gwożdzikiewicz Józef ,z-ca Szewczykowski Kazimierz , konserwator/kierowca – Skoczylas Edmund. Kom.Rew. - Gębka Zofia , Leśniewski Czesław , Tylkowski Zdzisław .

1959 r. - Tylkowski Bolesław zostaje Kapelmistrzem .

1959 r.- przywóz cegły pod budowę garaży .

1960 r. - powołanie komitetu budowy (Tretyn , Baniecki , Potrzebowski ).

05.02.1961 r. - oddanie do użytku garaży – finansowanie – środki własne , społeczeństwo, państwo .

1962 r. - zakupiono aparat filmowy , krzesła i stoły – powstaje kino - seanse środa i niedziela – pełna sala.

Kierownik kina - Bąk Józef . Operator – Starosta Zygmunt . 1962 r.- Naczelnik – Kurzawa Józef .

13621963- 1967 r.- Prezes – Stefaniak Kazimierz . Naczelnik – Wawrzyniak Stanisław . Remont dachu Wymalowano salę .

1964 r.- samochód – pęknięta rama .

1964 r.- Naczelnik – Wojciechowski Wincenty . 

08.12.1966 r.- pierwsze powojenne światło elektryczne w Kramsku ( przed 2-gą wojną św. światło było z młyna pp. Rusinów ).

1967 r.- remont patrolówki , montaż elektrycznej syreny alarmowej . Naprawa dachu . Zakup stołów (20 ) i krzeseł (117) i czapek (20).

13631968- 1972 r.- Prezes – Olkowski Rafał . Naczelnik – Szewczykowski Kazimierz , Sekretarz – Tylkowski Antoni Gospodarz – Wojciechowski Wincenty , członkowie Dębiński Wiktor , Starosta Zygmunt , Tylkowski Stanisław , Radoła Stanisław . Malowanie remizy . Likwidacja kina – mała frekwencja .

1970 r.- zorganizowano kółko muzyczne , zakupiono mundury wyjściowe (10 ). Naczelnik – Stefaniak Hieronim ,vice . Prezes - Wróbel Stanisław , Skarbnik – Błaszczyk Stefan , Gospodarz – Bilicki Czesław . Brak samochodu--transportu do pożarów udziela S.K.R. Kramsk .

23.05.1971 r.- otrzymano nowy samochód – kierowca Skoczylas Edward , ufundowano nowy sztandar .

1971 r.- stan techniczny remizy krytyczny . Doposażono bojówkę – topory(10) ,kpl.drabin , ubrania gumowe , mundury wyjściowe

(10).1973 r.- miejscowe władze chcą zabrać obiekt w swoje władanie .

1974 r.- remont zapadniętego dachu(Antas Józef , Starosta Zygmunt , Kamiński St., Radoła St.- inicjatorzy). 

1973- 1978 r.- Prezes – Brzuszczak Edward . 1975 r. Naczelnik – Zieliński Jan . Spłonął młyn w Kramsku -własność pp. Marii i Stanisława Rusinów . 

1978- 1987 r. -Prezes Adamczyk Stanisław  . Naczelnik – Górski Jan . Skarbnik – Błaszczyk Stefan . Sekretarz – Tylkowski Antoni . Gospodarz – Piasecki Czesław .

1979 r. Zmiana Sekretarza- Rusin Waldemar , Gosp. - Wojciechowski Czesław a następnie Niedzwiecki Henryk .

18 03.1979 r. podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji na budowę nowej Remizy .

31.12.1989 r. otrzymano zgodę na rozbudowę i modernizację pod nadzorem Gminy .

09.01.1980 r. Zarząd O.S.P. powołał honorowy komitet rozbudowy – Przew.Nowak Henryk (1-szy Sekretarz Komitetu Gminnego P.Z.P.R.) z-cy Naczelnik Gminy Karmowski Józef , Sekretarz U.G. Walczak Ryszard , Prezes O.S.P. Adamczyk Stanisław .

Maj 1980 r. przystąpiono do budowy zaplecza . Zorganizowano „trójki „ czynów społecznych na rzecz budowy Domu Strażaka .

19.02.1980 r. - kierowca Pawlak Zenon . 

Lipiec 1980 r. rozbiórka części starej Remizy budowa nowej . Inspektor nadzoru Wiśniewski Antonii .

1982 r. -v-ce Prezes Tylkowski Antonii , Naczelnik – Kurzawa Józef , z-ca –  Kuczmański Karol . Eliminacje Wojewódzkie Orkiestra zajmuje 2-gie miejsce .

1984 r. budynek postawiony w stanie surowym łącznie z dachem – największe zasługi przy budowie obiektu wnieśli : Adamczyk Stanisław (Prezes O.S.P.) , Wiktorski Kazimierz ( Dyr.P.Z.U.) ,Karmowski Józef (Naczelnik U.G. ) , Błaszczyk Stefan (Skarbnik O.S.P.) , Walczak Ryszard (Sekretarz U.G.) oraz poszczególni dh. naszej jednostki pracując w czynie społecznym na jej rzecz .

13631987 – 1994 r. - Prezes Olkowski Rafał . Naczelnik – Szewczwkowski Kazimierz . Sekretarz – Radoła Stanisław . Skarbnik – Myszczyński Henryk . Gospodarz – Gwożdzikiewicz Józef . Członek – Leszczak Tadeusz ,Rejniak Henryk . Wice Prezes – Tylkowski Antoni . 1988 r. c.d. modernizacji – wykończono piwnice , założono instalacje elektryczną i telefoniczną .

1989 r. - tynki w całym budynku , centralne ogrzewanie , istalacja wodno – kanalizacyjna , ciąg komunikacyjny – położono płytki , podłoga na dużej sali , otwarcie garaży .

1990 r. - poświęcenie Domu Strażaka , przeniosła się Biblioteka  oraz Gminny Ośrodek Kultury .

1991 r. Naczelnik – Górski Jan. Sekretarz -Walczak Janina . Skarbnik – Maciaszek Zofia . Gospodarz – Piechocki Aleksander . Kronikarz - Leszczak Tadeusz . Regulacja prawna gruntów i obiektu – sprawa sądowa (Urząd Gminy miał zakusy na grunty strażackie)wygrana przez O.S.P. . Założono księgi wieczyste – co było nasze pozostało przy nas (finał 08.12.1993r.)

26.05.1991 r. uroczystość 100 – lecia O.S.P. i 75 – lat Orkiestry – O.S.P. Odznaczone Złotym Znakiem Związku .

Oprócz jednostek i władz w uroczystości brał udział ks. biskup Lewandowski Czesław oraz ks. dziekan Łasa Antoni . Kapelmistrzem był Grzanka Tadeusz . Wymiana czapek  strażackich z okrągłych na rogatywki .

1992 r. -- wykonano tynki zewnętrzne – dofinansowanie U.G. .

1993 r. Skarbnik - Leszczak Sabina , Gospodarz – Olkowski Kazimierz .

1994 r. Sekretarz – Adamczyk Grzegorz . Kronikarz – Adamczyk Stanisław .

13641995 – 1997 r. - Prezes Tylkowski Antoni . Zakupiono dwie chłodziarki , dwie patelnie elektryczne ,dwie kuchnie węglowe . Powstał chór męski „Słowiki”pod kierownictwem  Nowaka Henryka .

1996 r. położono dywanik asfaltowy od strony wejścia- fundator U.G. . Zjazd wojewódzki O.S.P.-przybył z Z.G.O.S.P. dh.Pawlak Waldemar .

1997 r. - odmalowano hol , ubikacje . Rozpoczęto negocjacje o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratownictwa . 

 

13651998 – 2001 r. Prezes Adamczyk Stanisław , v-ce Olkowski Rafał .  Naczelnik – Pawlak Zenon , z-ca Dzikowski Robert . Sekretarz- Górski Jan . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz .Czł .- Tylkowski Antoni , Kuczmańsnk Karol . Odmalowano dużą salę i kuchnię .

28.02.1998 r. Walne Zebranie podjeło uchwałę o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego .

01.06.1998 r.O.S.P. Kramsk zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego . 

 

13662001 – 2006 r. Prezes – Górski Jan . v-ce Olkowski Rafał .  Naczelnik – Gwożdzikiewicz Jan ,z-ca Dzikowski Zenon. Sekretarz – Adamczyk Grzegorz , Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz Założono nową podłogę na sali głównej . Zlikwidowano basen przed Remizą (Kramsk został uzbrojony w wodociąg ). Zmodernizowano garaże – położono płytki (wykonawstwo Górski Leszek) . 

 

 

 

13672006 – 2007 r. - Prezes Adamczyk Andrzej . v-ce Żabierek Marcin . Naczelnik – Tylkowski Juliusz . Sekretarz – Nowak Henryk . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz . Komisja Rewizyjna :Przewodniczący – Dzikowski Zenon po nim Woziński Roman , Sekretarz – Rymarowicz Barbara , czł .Olejnik Maria , Rusin Andrzej . Wymieniono okna w sali głównej , uruchomiono salę komputerową we współpracy z U.E.

 

 

 

13682008 – 2010 r. Prezes Grochowski Dariusz . Zarząd bez zmian .Przystąpienie do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia „.

05.02.2009 r. wstępne spotkanie Zarządu z Wójtem odnośnie modernizacji Domu Strażaka (środki finansowe w większości pozyskane będą z U.E. i jest warunek na 7 lat budynek przechodzi pod władanie U.G. a nazwa jego będzie Dom Pracy Twórczej . Założenia były piękne czasz  pokazał to inaczej . Czas modernizacji to czas wyborów samorządowych . Nowym Wójtem zostaje dotychczasowy Sekretarz U.G. p. Drop Józef . Budżet U.G. zostaje zweryfikowany następują cięcia a to też dotyczy Domu Strażaka . Z planów które były przyjęte odpada : osobne wejście do Izby Pamięci , wymiana instalacji c.o. ,ocieplenie budynku , wyposażenie kuchni w chłodnie i sprzęd potrzebny by mogła ona egzystować i.t.p.i.t.d. ??? - szkoda było pieniędzy (zdanie dh. z O.S.P. . Kramsk) . (Są to refleksje moje „Rusin Andrzej” następny Prezes ,który się z tymi problemami spotkał ) .

13692011 -       r. - Prezes Rusin Andrzej . v-ce – Nowak Henryk . Naczelnik – Tylkowski Juliusz . Z-ca- -Spychała Piotr . Sekretarz – Grochowski Dariusz . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Karbowska Jadwiga . Czł . - Kazmierczak Dawid , Starosta Tomasz . Nastąpiły później zmiany w Zarządzie : 30.09.2011 r. z funkcji Naczelnika i z Zarządu zrezygnował dh. Tylkowski J. na to miejsce uchwałą Zarządu powołany został dh.Biegniewski Tomasz , 02.03.2012 r. z funkcji Sekretarza i z Zarządu zrezygnował dh. Grochowski Dariusz na to miejsce powołany uchwałą Zarządu został Adamczyk Grzegorz . 06.10.2012 r. z funkcji Naczelnika i członka Zarządu zrezygnował dh.Biegniewski Tomasz na to miejsce uchwałą Zarządu powołany został dh. Gwożdzikiewicz Jan . 10.02.2014 r. dh.Gwożdzikiewicz Jan zrezygnował z funkcji Naczelnika i czł. Zarządu na to stanowisko Zarząd uchwałą powołał  dh. Adamczyka Grzegorza jednocześnie powołując na Sekretarza Zarządu dh. Starostę Tomasza . Tyle spraw personalnych (po zmianach w Zarządzie widać że praca społeczna jest bardzo trudna , wymaga wiele poświęceń i własnego czasu nie każdego go na to stać i chwała TYM którzy go mają - przemyślenia po 4-ech latach pracy w Zarządzie). Nastąpiły ciężkie czasy dla Zarządu zwłaszcza dla Prezesa .Pracy bardzo dużo bo i modernizacja Remizy -wiązało się to z zmianą pierwotnego planu – zostały skreślone prace niezbędne do funkcjonowania Izby Pamięci i pomieszczenia Zarządu , prace wykonane na zapleczu kuchennym ograniczono do min.(brak chłodni i całego zaplecza kuchennego .Tylko położono płytki i to krzywo i pozostawiono zlewy bez montażu. Do tego 125-lecie O.S.P. i 95-lat istnienia Orkiestry oraz ufundowanie nowego sztandaru i wykonanie pomnika św. Floriana – takie są oczekiwania dh. a do pracy mało ich ??? .

Pisząc to w 2014 r. jak chce się to się zrobi . Może nie wyszło tak jak zaplanowałem ale udało się !!!.Dzięki za pomoc : dh.Piastkowskiemu Andrzejowi  - Prezesowi Powiatowemu O.S.P.R.P. za doradztwo i pilotowanie wykonania sztandaru (wzoru) ,dh. Pośpieszyńskiemu Andrzejowi (Komendatowi Gminnemu O.S.P.R.P.)za przygotowanie pododdziału  do godnego reprezentowania naszej jednostki w ceremonii poświęcenia sztandaru jak i prowadzenia całej uroczystości , dh. Grochowsikiemu Dariusz za prowadzenie całej uroczystości jako Dowódca pododdziałów, dh. wspierającemu Dąbrowskiemu Sławomirowi Przewodniczącemu Fundacji Sztandaru za aktywność i piękną mowę z okazji przekazania Sztandaru . Społeczności Sołectw : Kramsk ,Kramsk Pole , Kramsk Łazy , Kramsk Łęgi , Dębicz, Bilczew – za obfite dary na rzecz O.S.P. . Do tych darów dołączyli się indywidualni mieszkańcy naszego grodu i okolic , którzy indywidualnie wspierali tą incjatywę  : „gwożdzie” były od 500-300zł wykupiono ich aż  28 . Dzięki ofiarności społeczeństwa jak i zaangażowaniu druhów powstał pomnik św. Floriana ( dh. Tylkowski Antoni bardzo mnie mobilizował) , jest Izba Pamięci (mobilizacja dh.dh. Tylkowskiego Antoniego wraz z córką Aleksandrą oraz Stanisławy i Grzegorza Adamczyk którzy rzutem na taśmę przygotowali Izbę do otwarcia ) .Sztandar nowy też jest . By można było otworzyć IzbęPamięci należało zebrać i uporządkować dokumenty – długa i mozolna praca w której uczestniczyli : Aleksandra i Antoni Tylkowscy , Stanisław Adamczyk , Irena Jedlińska , Zofia Maciaszek , Andrzej Rusin .Podsumowanie w/w prac nastąpiło w maju 2012 r. podczas uroczystych obchodów 125 – lecia powstania naszej jednostki kiedy poświęcono Sztandar , pomnik i Izbę Pamięci . Uroczystość ta odbyła się już w nowym obiekcie:Oprawą duchową zajął się ks. Kasprzak Sławomir – Proboszcz naszej parafii wraz z Księżmi Prefektami .Zaszczycili nas swoją obecnością : Dolata Zbigniew , Tomaszewski Tadeusz – posłowie na Sejm R.P.,Nowak Andrzej – v-ce Starosta Koniński , Pałasz Kazimierz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Wiktorski Kazimierz – długoletni przyjaciel i sponsor – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Uniqa Konin , Wróbel Maria i LeszczakBogumił – Radni Powiatu Konin , dh.dh.Piastkowski Andrzej – Prezes Z.P.O.S.P.R.P. Konin , z-ca Komendanta P.S.P.Konin- brygadier Zalewski Mirosław . Władze gminne O.S.P.R.P. Tomaszewski Tadeusz – Prezes , Pośpieszyński Andrzej – Komendant , poczty sztandarowe O.S.P. z terenu Gminy , delegacja  O.S.P. z Krzymowa , Wójt Gminy Kramsk p. Drop Józef wraz z Sekretarzem U.G. p. Kordyl Marią i Skarbnikiem U.G. p. Desecką Marią , Radni Gminy Kramsk oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków naszej jednostki. Nie wszystkich sposób zapamiętać jeżeli kogoś pominąłem przepraszam i proszę o informację a dane uzupełnimy .  

Rok 2012 koniec modernizacji Domu Strażaka . Przystąpiono do uzbrajania obiektu by mógł on normalnie funkcjonować . Zakupiono sprzęt do kuchni : kuchnię gazową ,taboret gazowy , szafę chłodniczą , zrobiono chłodnę , przerobiono instalację elektryczną na potrzeby kuchni ( orginalna była źle obliczona i nie wytrzymywała obciążenia ) , piekarniki , zmywarko – wyparzarkę , stoły ze stali nierdzewnej , regały – ukłon do Rady Sołectwa Kramsk - przeznaczyli na ten cel 5000 zł. - bardzo nas wspomogli , zakupiono zastawę stołową wraz ze sztucami na 250 osób. Do sali głównej zakupiono nowe firany , ubikacje doposażono w sprzęt do higieny osobistej . Pomieszczenie „nowego” Zarządu doposażono w szafy jak i umeblowano całą kuchnię . Izba Pamięci – założono podłogę , pozyskano od Szkoły Podstawowej w Kramsku gabloty wiszące , zrobiono stoły wystawowe . Środki pieniężne pozyskano w własnym zakresie prowadząc dobrą politykę pieniężną dzięki dobrej pracy Zarządu – dzięki Wam za wytrwałość w dążeniu do celu . Wejście główne – schody przy dofinansowaniu Urzędu Gminy (50/50 %) wymieniono na nowe. Jest w realizacji naprawa dachu – finansuje U.G..

2014 r. .Po wielu trudach reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą – ważna sprawa będzie miał kto nas zastąpić – mają zapał a to bardzo ważne – są pod opieką dh. Aleksandry Tylkowskiej . Prace które zostały wykonane na przestrzeni 128 lat świadczą o zaangażowaniu zarówno Społeczeństwa i Druhów. W jedności siła . Sprawdza się stare powiedzenie strażackie -jeden za wszystkich wszyscy za jednego Opracowano na podstawie dokumentów znajdujących się w Izbie Pamięci , materiałów zebranych przez dh. Tylkowskiego Antoniego , księgi Protokołów Zarządu i własnych . Wszelkie nieprawidłowości wychwycone w tym opracowaniu proszę kierować do Zarządu O.S.P. Kramsk . Z poważaniem Rusin Andrzej – Prezes O.S.P.. Kramsk wrzesień 2014 r..

Telefony kontaktowe : Tylkowski Antoni /Przew.Sekcji Historycznej/- 506663959 ,Adamczyk Stanisława /Sekcja Historyczna/- 783406140 , Tylkowska Aleksandra / Sekcja Historyczna/ - 509396878 ,Adamczyk Grzegorz /Naczelnik/ - 781660115 , Rusin Andrzej /Prezes / - 699979171. 

Jeżeli Państwo posiadają materiały na temat osób i zdarzeń związanych z Gminą Kramsk prosimy o kontakt . 

{vimeo}85660717{/vimeo}

{vimeo}85661805{/vimeo}

Czytaj dalej...
 • Czytany: 1407 razy

Wyposażenie

Wyposażenie

WYPOSAŻENIE  BOJOWE

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  KRAMSKU

GBA 2,5/16 ? średni samochód ratowniczo ? gaśniczy   STAR ? MAN  z 2006 roku.

Kryptonim operacyjny  369[P]32 .

Na wyposażeniu  GBA 2,5/16  znajduje  się:

 • zbiornik  wodny  o  pojemności 2500 l
 • zbiornik  środka  pianotwórczego  o pojemności  250 l
 • 4  aparaty ODO
 • czujniki  bezruchu
 • wytwornica  pianowa
 • prądownica  pianowa
 • prądownica  TurboJet
 • prądownice  proste
 • węże  W 52
 • węże W 75
 • węże  ssawne 110
 • pompa  pływająca  Niagara
 • ręczne  zwijadło  linii  szybkiego  natarcia
 • smok, rozdzielacz, kurtyna wodna
 • pneumatyczny  maszt  oświetleniowy
 • zestaw  klocków  stabilizujących
 • nożyce  do cięcia  drutu
 • piły  do  cięcia  stali, betonu, drewna
 • agregat  prądotwórczy
 • pompa  szlamowa  HONDA
 • zestaw  ratownictwa  drogowego  HOLMATRO
 • zestaw PSP R1  ( torba, deska, szyny Kramera)
 • kamizelka  ewakuacyjna  KED
 • linka  ratownicza, linki  stalowe, pasy  transportowe
 • topór  ciężki, siekierki
 • Sorbent
 • lampki  ostrzegawcze
 • drabiny  nasadkowe
 • łopaty, widły, tłumice, szpadle, szczotki, bosak,
 • mostki  przejazdowe
 • latarki, radiostacje  nasobne

GCBA 6/32- ciężki  samochód  ratowniczo ? gaśniczy  Jelcz  315  z 1990 roku.

Kryptonim  operacyjny  369[P]31

Na  wyposażeniu  GCBA  6/32  znajduje  się:

 • zbiornik  środka  gaśniczego  o  pojemności  600 l
 • podstawowa  armatura  wodna  i  pianowa
 • autopompa  o  wydajności  3200 l/min
 • aparaty  powietrzne  ODO
 • drabiny  nasadkowe
 • węże  W 52
 • węże  W 75
 • węże  ssawne 110
 • zestaw  PSP R1 ( torba, deska, szyny Kramera)
 • agregat  prądotwórczy
 • linka  ratownicza, linki  stalowe, pasy  transportowe
 • lampki  ostrzegawcze
 • drabiny  nasadkowe
 • łopaty, widły, tłumice, szpadle, szczotki, bosak
 • mostki  przejazdowe
 • latarki, radiostacje  nasobne
 • prądownica  pianowa
 • prądownica  TurboJet
 • prądownice  proste

POMPA  SZLAMOWA  TYPU  ?S?    

Służy  do  pompowania  cieczy  zanieczyszczonych.

Wydajność  8000 l/min

     

MOTOPOMPY  POŻARNICZE  TYPU:

 • POLONIA PO5 

Motopompa  służąca  do  podawania  wody  pod  ciśnieniem.  Wydajność  pompy  800 l/min.

 • TOHATSU  V66CS

Motopompa  służąca  do  podawania  wody  pod  ciśnieniem.  Wydajność  nominalna  1700 l/min  przy  ciśnieniu  4 bar.  Tohatsu V66CS  ma trzy  nasady: ssawną   FI-110  oraz  dwie  tłoczne FI- 75.

MOTOPOMPA  PŁYWAJĄCA  TYPU ?NIAGARA?

  

Pompa  pływająca  służąca  do  pompowania  wody

POMPA  SZLAMOWA  ?HONDA?

   

Pompa  dopasowana  do  walki  ze  skutkami  nawałnic  i  powodzi.

ZESTAW  RATOWNICTWA  DROGOWEGO  TYPU:

 • ? HOLMATRO?

 

Narzędzie  hydrauliczne  typu ?Holmatro? zawiera  pompę PV 5 II stopniową,  węże  hydrauliczne  3m ,  nożyco  rozpieraki  CT 4120. 

 • ROZPIERACZ KOLUMNOWY ZE SPORNIKIEM PROGOWYM- Wykorzystywany jest do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach w wyniku wypadków drogowych. Przy jego pomocy mozna np. rozeprzeć bądź podnieść fragment samochodu. Stosuję się go również do podnoszenia oraz przesuwania przedmiotów takich jak: betonowe bloki w zawalonych domach.
 • ZESTAW  BLOCZKÓW STABILIZUJĄCYCH

 

Służy do stabilizacji pojazdu w trakcie wykonywania działań ratowniczych.

 PIŁA  DO  CIĘCIA  STALI  I  BETONU

  

Służy  do  cięcia  rzeczy  ze  stali  i  betonu

 • PILARKA  ŁAŃCUCHOWA  DO  CIĘCIA  DREWNA

  

Pilarka  łańcuchowa  służąca  do  wycinki  drzew 

AGREGAT  PRĄDOTWÓRCZY:

    

Służący  do  samodzielnego  wytwarzania  energii  elektrycznej  dla  różnych  potrzeb ( siła  napędowa, światło  itp).

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY TYPU ?HONDA?

 

Przeznaczony  jest  do  stosowania  w akcjach  ratowniczo- gaśniczych  w  celu  wypchnięcia produktów   spalania  z  obiektów  objętych  pożarem, obniżenia  temperatury  gaszenia i bezpieczeństwa  pracy  strażaka.

SITO KOMINOWE

  

Służy  do  gaszenia pożarów  sadzy  w przewodach kominowych.

APARATY  POWIETRZNE  ?FENZY?  I  SYGNALIZATORY  BEZRUCHU

 

Służą  do  dostarczania  czystego  powietrza  w  odpowiedniej  ilości  pod  część  twarzową. Sygnalizator  bezruchu  wydaje  bardzo  głośny  sygnał,  jeśli  użytkownik  zostaje  unieruchomiony  lub  przestaje  się  ruszać, co  pozwala  na  dokładne  zlokalizowanie  miejsce  przebywania  ratownika.

ZESTAW  PSP  R1 ( torba  ratownicza, deska ortopedyczna, szyny  Kramera):

   

Zestaw  służący  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.

ZESTAW SZYBKIEGO REAGOWANIA:

 • PRĄDOWNICE  TYPU  TURBO ORAZ UNIWERSALNE

 

Prądownice przeznaczone są wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych  na zakończeniu linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

 • PRĄDOWNICA WODNA Pwt-52

 

Przeznaczona jest do wytwarzania prądu wodnego zwartego lub rozproszonego.

 • PRĄDOWNICA PIANOWA

 

Przeznaczona jest do wytwarzania piany ciężkiej przy zastosowaniu środków pianotwórczych proteinowych i syntetycznych.

 • WYTWORNICA PIANOWA

 

Służy do wytwarzania i podawania strumienia gaśniczej piany średniej przy użyciu syntetycznych środków pianotwórczych.

 • ROZDZIELACZ KULOWY

  

Służy do rozdzielania strumieni wody z głównej części linii wężowej na dwie lub trzy linie.

 • WĘŻE  TŁOCZNE  W-52

 

Służą do podawania wody lub wodnego środka pianotwórczego od motopompy do prądownicy, z której wydobywa się uwolniony strumień gaśniczy o odpowiedniej zawartości, prędkości i ciśnieniu.

 • WĘŻE  TŁOCZNE  W-75

 

Wykorzystywane są do budowy linii głównych od nasad pomp do rozdzielaczy.

 • WĘŻE SSAWNE

 

Służą do połączenia nasady ssawnej pompy ze zbiornikiem wody, aby za ich pomocą pompa mogła pobierać wodę do celów gaśniczych.

 • NARZĘDZIA RĘCZNE :

ü  Łopaty, wiadra, szpadle, tłumice, szczotki

ü  Bosak

ü  Mostki przejazdowe

ü  Drabiny nasadkowe

ü  Lampki ostrzegawcze

ü  Latarki

ü  Radiostacje nasobne

ü  Pachołki ostrzegawcze

MIERNIK WIELOGAZOWY MULTI PRO-  Przenośny detektor Multi Pro w sposób jednoczesny i ciągły dokonuje pomiaru atmosfery na okoliczność obecności w niej najczęściej występujących w przemyśle i podczas gaszenia pożarów, niebezpiecznych gazów wybuchowych i toksycznych, takich jak: niedobór lub nadmiar tlenu, niebezpieczny poziom gazów i oparów wybuchowych, ekspozycja na tlenek węgla lub siarkowodór. 

MASZT  OŚWIETLENIOWY-

 • Zamontowany  w sposób trwały na pojazdach ratowniczo - gaśniczych

 

  

Służący  do  oświetlania  terenu  podczas  akcji  ratunkowych

URZĄDZENIA  STEROWANIA  PRACĄ  SYRENY  ALARMOWEJ:

 

Urządzenie  DSP ? 50BM  wraz  z  czujnikiem  faz  stanowi  zespół  sterowania  pracą  syreny  alarmowej.

 

Urządzenie  DTG -52 GSM -01  umożliwia  informowanie  strażaków  o  alarmie  w  jednostce  poprzez  wysyłanie  wiadomości  sms  na telefony  komórkowe.

UBRANIA  OCHRONNE  OSP  KRAMSK:

 • KOMBINEZON  NA  SZERSZENIE

   

Służy  do  swobodnego  działania  podczas  usuwania  gniazda  szerszeni, oraz  os.  Zabezpiecza  przed  ukąszeniami  owadów  całe  ciało  ratownika.

 • KOMBINEZON BIOLOGICZNO-CHEMICZNY- Zapewnia ratownikowi wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami, włóknami. mgłą rozproszonej substancji oraz biologicznymi i chemicznymi substancjami niebezpiecznymi. 
 • UBRANIE STRAŻACKIE TYPU ?NOMEX?

    

Ubranie  bojowe  strażaka składające  się  z  kurtki  i  spodni. Posiada  właściwości  wodoszczelne,  wiatroodporne,  oddychające,  odporne  na   działanie  kwasów  i  zasad, niepalna,  nawet  w  wysokich  temperaturach  nie  topi  się i  nie  odkształca,  pozostaje  szczelna  dzięki  temu  chroni  skórę ratownika  przed  poparzeniami.

Czytaj dalej...
 • Czytany: 1320 razy

125-Lecie

              Podczas naszego jubileuszu 125-lecia istnienia OChotniczej Straży Pożarnej Kramsk 7 maja 2012 r. na placu przed wyremontowaną remizą stanęły zaproszone poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Kramsk oraz OSP Krzymów, orkiestra strażacka z kapelmistrzem Przemysławem Domagalskim na czele, druhowie biorący udział w uroczystości oraz zaproszeni goście.

            Przy dźwiękach orkiestry kolumna przemarszowała do miejscowego kościoła pw. Św Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku, gdzie proboszcz parafii ks. Sławomir Kasprzak odprawił mszę świętą w intencji strażaków. Podczas homilii padło wiele pięknych słów pod adresem strażaków oraz kilka milych słów pod adresem naszej jubilatki-orkiestry strażackiej, która obchodziła swoje 95-lecie. Podczas mszy swiętej dokonano poświęcenia sztandaru dla jednostki( to już trzeci sztandar), dla OSP ufunduwanego przez mieszkańców Kramska i okolic. Po zakończeniu mszy pododziały udały się pod budynek strażnicy, gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości do uroczystości prezesowi ZOP ZOSP RP w Koninie druhowi Andzejowi Piaskowskiemu. Meldunek złożył dowódca uroczystości dh Dariusz Grochowski, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na most. Prezes jednostki dh Andrzej Rusin powitał wszystkich przybyłych gości, wśród nich parlamentarzystów i przedstawicieli władz związkowych w osobach:

 • Zbigniew Dolata- poseł na sejm RP
 • Tadeusz Tomaszewski- poseł na sejm RP
 • Andrzej Piaskowski- prezes ZOP ZOSP RP w Koninie
 • Anrdzej Pospieszyński- komendant gminny ZOSP RP w Kramsku
 • bryg. Mirosław Zalewski- zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koninie
 • Tadeusz Tomaszewski- prezes ZOGm ZOSP RP w Kramsku
 • Andrzej Nowak- wicestarosta powiatu konińskiego
 • Kazimierz Pałasz- radny sejmiku województwa wielkopolskiego
 • Maria Wróbel- radna powiatowa
 • Bogumił Leszczak- radny powiatowy
 • Józef Drop- wójt gminy Kramsk
 • Marek Lidźbiński- przewodniczący rady gminy Kramsk
 • ks. Sławomir Kasprzak- proboszcz parafii Kramsk
 • delegacje OSP z terenu gminy Kramsk
 • sponsorzy
 • mieszkańcy gminy i okolic

            W dalszej cześci przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Sławomir Dąbrowski odczytał historię powołania komitety, jego skład oraz pracę komitetu w celu ufundowania dla miejscowej jednostki nowego sztandaru. Akt nadania sztandaru dla OSP odczytał Prezes ZOP ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski. W tym miejscu poprzedni sztandar jednostki został zaprezentowany przed pododziałami po raz ostatni i został odprowadzony do nowo powstałej Izby Pamięci OSP. Zakup nowego sztandaru został umożliwiony dzięki wsparciu mieszkańców, strażaków oraz instytucji i firm, których przedstawiciele dokonali symbolicznego wbicia gwoździa z wymienieniem darczyńców. Przewodniczący ufundowania sztandaru dokonał wręczenia Prezesowi ZOP ZOSP RP Andrzejowi Piaskowskiemu, który dokonał wręczenia sztandaru pocztowi OSP Kramsk. Nowy sztandar jak przystało zgodnie z ceremoniałem został zaprezentowany przed pododziałami i mieszkańcami biorących udział w ceremoni. W dalszej części uroczystości przystąpiono do odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej założycieli jednostki w 125 rocznicę powstana OSP oraz w 30 rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obecnej remizy, oraz odsłonięcie figury świętego Floriana- patrona streażaków. Odsłonięcie figury i tablicy dokonali Wójt Gminy Józe Drop, przewodniczacy rady gminy Marek Lidźbiński oraz prezes ZOP ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski. W trakcie uroczystości zaproszeni goście zostali zaproszeni do odwiedzania nowo powstałej Izby Pamięci. Zwiedzający mogli zapoznać się z wieloma dokumentami, zdjęciami, materiałami mówiącymi o bogatej historii OSP Kramsk, orkiestry i miejscowości.

            Następnie wszyscy zebrani przemarszowali do miejscowego amfiteatru, na którym dokonano dalszej uroczystości oraz wręczono szczególnie zasłużonym druhom i druhnom odznaczeń związkowych.

 • " Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnicta" otrzymali: Bogumiała Leśniewska, Kazimierz Olkowski, Wacław Szurgot, Antoni Tylkowski
 • " Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa" otrzymali: Jakub Antas, Eugeniusz Janicki, Piotr Kołodziejczak, Karol Kuczymański, Jadwiga Niedźwiedzka, Maria Rusin
 • " Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pozarnictwa" wyróżnieni zostali następujący druhowie: Grzegorz Adamczyk, Stanisław Baranowski, Dariusz Grochowski, Jan Goździkiewicz, Sabina Leszczak, Henryk Nowak, Halina Olkowska, Andrzej Rusin, Juliusz Tylkowski
 • " Strażak Wzorowy" otrzymali młodzi druhowie za zaangażowanie w szeregach naszej jednostki: Sławomir Augustyniak, Tomasz Biegniewski, Maciej Radom, Piotr Spychała, Roman Woziński, Marcin Żabierek
 • " Wysługa Lat"- takie odznaczenie dostało kilkudziesięciu druhów, natomiast najdłuższy staż pracy w szeregach OSP Kramsk otrzymał druh Rafał Olkowski, który pracuje w jednostce już 65 lat. Kolejnymi druhami z najdłuższym 60 letnim stażem są druhowie: Tadeusz Leszczak, Zofia Maciaszek oraz Henryk Myszczyński. Kolejnym 50-letnim stażem mogą pochwalić się: Aleksander Piechocki, Ryszard Walczak. Za 45 letni staż otrzymał druh Stanisław Adamczyk. Za 40 letnią posługę dla pożarnictwa otrzymali: Jan Górski, Karol Kuczymański, Bogumiła Leśniewska, Jan Mikołajczyk. Za 35 lat otrzymali: Edward Gwóźdź, Zenon Pawlak, Wacław Szurgot. Za 30 lat otrzymali druhowie i druhny: Edmund Kołodziejczak, Jadwiga Niedźwiedzka, Henryk Nowak, Maria Rusin, Barbara Rymarowicz, Teresa Szurgot. Za 25 lat posługi otrzymali: Małgorzata Adamczyk, Jakub Antas, Marian Kołodziejczak, Piotr Kołodziejczak, Krzysztof Lesniewski. Za 20 lecie otrzymali: Robert Dzikowski, Eugeniusz Janicki, Piotr Leszczak, Sabina Leszczak, Kazimierz Olkowski, Albert Tylkowski. Za 15 lat otrzymali: Grzegorz Adamczyk, Stanisław Baranowski, Jan Goździkiewicz, Tomasz Starosta. Za 10 letni staż otrzymali:Sławomir Augustyniak, Dariusz Jaroszewski, Maria Olejnik, Juliusz Tylkowski, Marcin Żabierek. Za 5 lecie dla pożarnictwa otrzymali: Jarosław Adamczyk, Stanisława Adamczyk,Tomasz Biegniewski, Arkadiusz Goździkiewicz, Jadwiga Karbowska, Radosław Mirkiewicz, Ewelina Olejnik, Emilia Olejnik, Maciej Radom, Marek Rymarowicz, Piotr Spychała, Krzysztof Telesiński, Adam Wojciechowski, Roman Woziński.

            Nasza Ochotnicza Straż Pożarna posiada 82 druhów, z czego około trzydziestu jest włączonych do Jednostki Operacyjno- Technicznej. Druhowie odnotowują corocznie 80 wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń i pożarów, z czego najwięcej wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów pokładów torfu. Również nasi druhowie strażacy wyjezdżają do soporo licznej interwencji podczas usuwania skutków wypadków drogowych na szlakach komunikacyjnych na terenie gminy Kramsk.

 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/obslugawrob/ospkramsk.pl/public_html/templates/gk_magazine/html/com_k2/templates/default/category.php on line 191